Kannanotto koskien perusopetuksen järjestämistä Lohjalla

28.3.2019

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry ja Lohjan Kylät ry esittävät kannanottonaan, että Perusopetuslain (6 §) mukaan opetus pitää kunnissa järjestää lapsen iän ja kehityskausien mukaan mahdollisimman lähellä ja turvallisesti. Kannamme huolta myös siitä, että 1,7 % leikkaus tuntikehykseen vaarantaa opetuksen laadun ja heikentää erityistarpeisten oppilaiden tuen saamista.

Kannanotto koskien perusopetuksen järjestämistä Lohjalla

Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry ja Lohjan Kylät ry esittävät kannanottonaan, että Perusopetuslain (6 §) mukaan opetus pitää kunnissa järjestää lapsen iän ja kehityskausien mukaan mahdollisimman lähellä ja turvallisesti. Kannamme huolta myös siitä, että 1,7 % leikkaus tuntikehykseen vaarantaa opetuksen laadun ja heikentää erityistarpeisten oppilaiden tuen saamista. Kaikessa lasta ja koulua koskevassa päätöksenteossa tulisi aina tehdä hyvin valmisteltu lapsivaikutusarvio, selvittää kaikki mahdolliset heijastus- ja kustannusvaikutukset myös muihin toimialoihin, arvioida koulun muuta merkitystä ja hyötyä alueelle, sen lapsille, aikuisille ja vanhuksille. Näin voidaan määrittää koulun elinkelpoisuus sekä tosiasialliset kustannusvaikutukset.

Lohjan Kylät ry näkee, että näin merkittäviä päätöksiä ja leikkauksia tehtäessä tulisi aidosti kuulla heidän kantaansa, jota asia koskee, kuten OAJ (LOOP) ja Lokova ry (lasten ja perheiden edustus). Loop on jo 5.12.2018 antanut kantansa, jossa se esittää, että 1,7 % leikkaus tuntikehykseen vaaraantaa opetuksen laadun ja heikentää erityistarpeisten oppilaiden tuen saamista. Lokova ry ja Lohjan Kylät ry tukevat Loopin kannanottoa.

Lohjalla on koulujen kapasiteetteja yritetty maksimoida luokkakokoja kasvattamalla, huomioimatta rakennuksien realistisia mahdollisuuksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat Suomen lastenneurologit olleet huolissaan luokkakokojen kasvaessa, siitä että myös lasten oppimisvaikeudet ovat selvästi lisääntyneet. Lastenneurologi Heikki Rantalan mukaan luokat ovat liian isoja, eikä opettajilla ole mahdollisuuksia yksilölliseen opetukseen. Kun ympärillä on hälinää, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn puutteesta kärsivä lapsi alisuoriutuu (Neurologit:Iso luokkakoko pahasta lapsille, 2005, MTV3). Luokkakokoja kasvattamalla epätasa-arvo lasten kesken kasvaa. Myös erityisoppilaiden määrä mitä todennäköisimmin lisääntyy, sillä jotkut erityisoppilaat pärjäisivät yleisopetuksessa, jos luokkakoot jäisivät alle 20 oppilaan, mutta eivät enää sitä isommissa luokissa.

Lohjalla opetuksen järjestämisten uudelleenarvioinneissa uutena ajattelumallina voisi olla jokin vaihtoehtoinen tapa, esimerkiksi aidosti monimuotoinen kouluverkko, jossa olisi tilaa niin suurille, keskikokoisille kuin pienillekin kouluille.

Lokova ja Lohjan Kylät haluavat kiinnittää huomiota myös kouluverkon tarkasteluun liittyviin valmisteluprosesseihin, joissa koulumatka ja sen pituus on yksi merkittävä näkökulma. Kunnan on huolehdittava siitä, että jokaisen lapsen koulumatka on turvallinen sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden kohtuullinen. Tämä koskee myös esiopetusikäisiä lapsia. Koulukuljetuspäätöksiä ja niihin liittyviä järjestelyjä tulee tehdä lapsen edun näkökulmasta lapsen ikä huomioiden. Koulumatkan pituus ja turvallisuus vaikuttavat merkittävästi lapsen hyvinvointiin ja koulumotivaatioon. Koulutyön ja koulupäivään koulumatkoineen käytetyn ajan lisäksi lapsilla tulee taata riittävästi aikaa lepoon ja vapaa-aikaan. Kahden tunnin päivittäinen koulumatka tarkoittaa, että lukuvuoden aikana matkoihin kuluu aikaa noin 380 tuntia. Toisella mittayksiköllä ilmaistuna se on lähes 16 vuorokautta. Pitkät koulumatkat heijastuvat oppimistuloksiin.

Lokova ry peräänkuuluttaa jokaiselle lapselle koulurauhaa ja kaupungilta pitkäkestoisia suunnitelmia. Monimuotoinen kouluverkko etu myös lapselle – lähikoulut ekologinen ja hinku-kunnan ratkaisu. Verkko-oppimisen ja materiaalien monipuolinen hyödyntäminen tuo tiedon, oppimateriaalit ja palvelut koulujen ja opettajien käyttöön riippumatta niiden sijainnista tai koosta. Verkkoyhteydet mahdollistavat myös koulujen keskinäisen yhteydenpidon ja resurssien jakamisen. Koulua tulee tarkastella kokonaisuutena, joka sisältää kasvatuksen ja oppimisen lisäksi myös muita lapsille ja nuorille tärkeitä ulottuvuuksia. Esimerkiksi oppilaiden yhdenvertainen pääsy koulun puitteissa tarjottaviin palveluihin, yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvuun ja kehittymiseen, itseään, koulua ja yhteiskuntaa laajemmin koskevaan vaikuttamiseen sekä osallisuuteen. Resurssien kohdentamisen ja rakenteellisten seikkojen huomioimisen lisäksi on tärkeä edistää koko kouluhenkilökunnan ja oppilaiden ihmisoikeuksia kunnioittavaa asenneilmapiiriä.

Suomi jatkaa kaupungistumista. Varsinkin pääkaupunkiseudun kasvaessa Lohja voisi olla voittaja parantaessaan vetovoimaansa tekemällä jo olemassa olevasta maaseutukaupungista vetoavan, sillä erityisesti lapsiperheet hakeutuvat muutamien kilometrien päähän suurista kaupungeista (Mari Vaattovaara, Kaupunkitutkimusinstistuutin johtaja, professori, HY/ Yle 23.2.2019) Tuolloin toimivat palvelut on vetovoimatekijä.

Miten saataisiin kouluverkko ja Lohjan kaupungin kasvustrategia toimimaan keskenään?

Lohjan Kylät ry haluaa muistuttaa, että Lohjan nykyisten lähikoulujen käyttö on jo tänä päivänä monimuotoista ja niiden edelleen kehittämistä tulisi tukea. Lohjan valttikortti erinomaisten liikenneyhteyksien lisäksi on rauhallinen ympäristö. Vihdin mallia voisi tutkia ja oppia toimivasta mallista. Vihdissä on määrätietoisesti kaavoitettu kohti Nummelan eteläosia ja samalla hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen. Lohjalla on samat edut, hyvät työmatkayhteydet itään, länteen ja pohjoiseen. Monitoimijataloajatus ja monikäyttöisyys toimii myös pienemmissä kouluissa. Näin saisimme tarjottua palveluja asukkaille alueilla, joilta esimerkiksi joukkoliikenteen heikkenemisen myötä ei ole mahdollista lähteä esim. harrastamaan kauemmaksi. Lähikoulun lakkauttamisen myötä lähiliikuntamahdollisuudet vähenevät. Asukkaat ovat monessa kylässä myös kehittäneet näitä liikuntamahdollisuuksia, näin tuetaan kaupunkistrategian osallistamisajatusta. Tässä on erinomainen mahdollisuus yhteistyöhön kaupungin ja asukkaiden kanssa.Koulukyytien lisääntymisen lisää tässä Hinku-kunnassa autoliikennettä ja terveysvaikutuksena lasten luonnollinen liikkuminen vähenee. Lapsiperheet ovat merkittäviä veronmaksajia ikääntyvälle kaupungille. Lohjan vetovoimaisuudesta huolehtiminen edellyttää palvelujen tuottamista veronmaksajien tarpeista ja toiveista lähtien. Monimuotoinen kouluverkko ja toimiva palveluverkko muutoinkin on houkutteleva tapa saada uusia veronmaksajia (erityisesti lapsiperheitä) Lohjalle. Tutkimuksia, selvityksiä, lapsivaikutusten arviointeja ja analyysejä tehtäessä tärkeä elementti on tulosten seuranta. Lokova ja Lohjan Kylät peräänkuuluttaa seurantaa ja edellisten lakkautusten arviointeja, kuten kustannusvaikutusarviointeja, arviointeja vaikutuksista perheisiin, sosiaalisia vaikutuksia sekä alueen talouskehitykseen.

Väistötilanteissa asiaa tulisi ajatella laajemmin ja koko Lohjan kannalta. On tarkoituksenmukaista tutkia, missä kouluissa on resurssit ja tilaa ottaa oppilaita vastaan, ottaen huomioon pedagogiset, sosiaaliset, taloudelliset ja muut mahdolliset vaikutukset. Vastaanottavan koulun osalta tulee olla etukäteen tehdyt laskelmat ja mittaukset siitä, miten paljon oppilaita vastaanottava koulu voi ottaa ilmanvaihdon toimivuuden kannalta, eikä pelkästään neliöiden perusteella. Lisäksi palveluverkkoa ja opetuksen suunnittelua järjestettäessä tulee ottaa huomioon vanhempien osallistaminen ja yhteistyömahdollisuus palveluverkkotarkastelun prosessin kehittämisessä.

Lokova ry ja Lohjan Kylät ry toivovat nykyistä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin eri tahojen kanssa. Avoin yhteistyö palvelu- ja kouluverkkoasioissa on sekä kaupungin että sen asukkaiden, eli kaikkien osapuolten etu. Samalla toteutuu Unicefin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen tunnusmerkit, joita Lohja on ilmoittanut edustavansa.

Yhteistyöllä mm. Lokovan, Lohjan Kylien, aluetoimikuntien ja kaupungin kesken palvelu- ja kouluverkkoa voidaan toteuttaa siten, että Lohjaa kehitetään vieläkin paremmaksi paikaksi asua, kouluttautua ja työskennellä.

Lotta Paakkunainen

puheenjohtaja

Lokova ry

 

Heikki Hanhimäki

Puheenjohtaja

Lohjan Kylät ry