Vaikuttamistyö

Kannanotto Lohjan koulukyytien tilanteesta

Kannanotto toisen asteen oppilaiden kuljetuksista Lohjan kaupungin alueella


LOKOVA ry:n kannanotto Lohjan yhteislyseon lukion remontin kilpailutuksesta Lohjan kaupunginhallitukselle

LOKOVA ry:n kannanotto Harjun koulun oppilaiden siirtoon:

Kannanotto koskien Etelä-Lohjan alueen palveluverkosta ja opetuksen järjestämistä

Kannanotto leikkipuistoista


Lohjalaiset vanhempainyhdistykset toivovat LOKOVA:lta tukea ennen kaikkea vaikuttamistyöhön. Tämä kävi ilmi LOKOVA:n jäsenilleen tekemästä kyselystä vuonna 2015.

LOKOVA on vakiinnuttanut asemansa yhteistyötahona, jonka kanssa mm. kaupungin eri hallintokuntien on luontevaa tehdä yhteistyötä. Tämän vuoksi LOKOVA:n on tärkeätä myös ottaa haaste vastaan, ja tukea niin jäsenyhdistyksiä kuin muitakin lohjalaisia vanhempainyhdistyksiä ja -toimikuntia erilaisissa vaikuttamistoimissa.

Askel oikeaan suuntaan otettiin jo keväällä 2016, kun toiselle varapuheenjohtajalle annettiin tehtäväksi kehittää LOKOVA:n vaikuttamistoimintaa.

LOKOVA järjesti Vanhempainliiton myöntämällä aluerahalla vanhempainvaikuttamisen koulutusohjelman jäsenilleen loppuvuoden 2016 aikana. Koulutusohjelman tuloksena koostettiin myös Vanhempainvaikuttamisen parhaat käytännöt, esim. ohjeita kannanoton kirjoittamiseen.

LOKOVA on mukana myös Lohjan kaupungin Lapsiystävällinen kunta -hankkeen yhteistyöryhmässä.

LOKOVA on mukana vuonna 2018 alkaneessa Hengitysliiton, Vanhempainliiton ja Homepakolaiset ry:n Ratkaistaan yhdessä!- hankkeessa. Hanke on kolmevuotinen yhteishanke ja mukana kolmen vuoden aikana yhteensä 10 kuntaa. Tavoitteena on mallintaa kunnissa toimivia palvelupolkuja sisäilmaongelmatilanteisiin vanhempien tueksi, luoda vertaistukea ja lisätä vuorovaikutusta toimijoiden välillä.

LOKOVA ry ja Ewe pilotoivat vuonna 2018 uudenlaista koulukiusaamista vastustavaa projektia. Pilotti toteutettiin Nummen yhtenäiskoulussa ja tulosten analyysin jälkeen tarkastellaan projektin levittämistä.