Lohjan Koulujen Vanhemmat LOKOVA ry

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry on perustettu 11.3.2003. LOKOVAn jäseniä ovat lohjalaiset vanhempainyhdistykset. Yhdistyksen toimintaa kehittää hallitus, jonka jäseninä puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Vår förening är grundad 11.3.2003. Föreningens medlemmar består av föräldraföreningar i Lojo. Lokova leds av en styrelse bestående av ordförande och åtta medlemmar, samt deras suppleanter. Styrelsen samlas cirka 10 gånger per år.


Lokovan tehtävät ja toimintaperiaatteet:

 • Tuo esille jäsenvanhempainyhdistysten kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, mutta ei tee kannanottoja yksittäisiä kouluja tai niiden toimintaa koskevista asioista.
 • LOKOVA hoitaa ja ottaa kantaa Lohjan kaikkien vanhempainyhdistysten yhteisiin asioihin kuten esim. koulutuspoliittiseen ohjelmaan, kouluverkkoasioihin, opetussuunnitelmaan yms.
 • Paikallinen vanhempainyhdistys /joukko paikallisia vanhempainyhdistyksiä voi halutessaan pyytää LOKOVAlta apua / kannanottoa omaan kouluunsa/kouluihinsa liittyvään asiaan.
 • Ei ota kantaa sellaisiin asioihin, joissa paikallisten vanhempainyhdistysten kesken on selkeä eturistiriita.
 • Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä toiminnalla syrji ei-jäsenvanhempainyhdistyksiä.
 • Johtokunnan kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja kaikilla halukkailla on oikeus osallistua kokouksiin, mutta päätösasioissa heillä ei ole äänioikeutta.

Lokovas uppgifter och verksamhetsprinciper:

 • Föra fram utlåtanden och ställningstaganden i frågor som gäller skolning och fostran, men ej i frågor som gäller enskilda skolor eller deras verksamhet.
 • LOKOVA sköter och tar ställning i frågor som berör gemensamma ärenden såsom det skolpolitiska programmet, skolnätverket och den lokala läroplanen m.m.
 • Den lokala föräldraföreningen eller det lokala föräldranätverket kan, om det så önskar, begära hjälp av LOKOVA för ett ställningstagande i ärenden som gäller dess skola eller ett flertal skolor. 
 • LOKOVA tar ej ställning i frågor där det råder en tydlig intressemotsättning mellan lokala föräldraföreningar.
 • Verksamheten grundar sig på frivillighet och verksamheten beaktar även lokala föreningars och nätverks intressen trots att dessa inte är medlemsföreningar.
 • Styrelsens möten är offentliga och alla intresserade har rätt att delta på mötena, men i fattande av beslut har utomstående inte rösträtt.

Ajankohtaista

Blogimme

Tervetuloa kuuntelemaan Chillisti mukana-hankkeesta. Suomen Vanhempainliiton kustantama luento käsittelee miten voit huoltajana rakentavasti olla turvalllinen aikuinen joka kehittää vuorovaikutustaitojasi. Ville Koikkalainen ja Minna Palmu kertovat Chillisti mukana-hankkeesta, kertoo kokemuksistaan ammattikoululaisten ja lukioilaisten kanssa...

LOKOVA ry on lokakuussa mukana Suur-Seudun Osuuskauppa SSO::n Kannustajat-äänestyksessä, jonka kautta voimme saada tärkeää tukea yhdistyksemme toimintaan. Lasten ja nuorten hyvien ja rakentavien kannanottojen palkitsemisella tuodaan uusia kykyjä yhdistyselämään ja hyväntapaiseen yhteiskuntakeskusteluun. .Osuuskauppa tukee paikallisten lasten ja...