Lohjan Koulujen Vanhemmat LOKOVA ry

Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry on perustettu 11.3.2003. LOKOVAn jäseniä ovat lohjalaiset vanhempainyhdistykset. Yhdistyksen toimintaa kehittää hallitus, jonka jäseninä puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.

Vår förening är grundad 11.3.2003. Föreningens medlemmar består av föräldraföreningar i Lojo. Lokova leds av en styrelse bestående av ordförande och åtta medlemmar, samt deras suppleanter. Styrelsen samlas cirka 10 gånger per år.


Lokovan tehtävät ja toimintaperiaatteet:

 • Tuo esille jäsenvanhempainyhdistysten kannanottoja koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä, mutta ei tee kannanottoja yksittäisiä kouluja tai niiden toimintaa koskevista asioista.
 • LOKOVA hoitaa ja ottaa kantaa Lohjan kaikkien vanhempainyhdistysten yhteisiin asioihin kuten esim. koulutuspoliittiseen ohjelmaan, kouluverkkoasioihin, opetussuunnitelmaan yms.
 • Paikallinen vanhempainyhdistys /joukko paikallisia vanhempainyhdistyksiä voi halutessaan pyytää LOKOVAlta apua / kannanottoa omaan kouluunsa/kouluihinsa liittyvään asiaan.
 • Ei ota kantaa sellaisiin asioihin, joissa paikallisten vanhempainyhdistysten kesken on selkeä eturistiriita.
 • Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eikä toiminnalla syrji ei-jäsenvanhempainyhdistyksiä.
 • Johtokunnan kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja kaikilla halukkailla on oikeus osallistua kokouksiin, mutta päätösasioissa heillä ei ole äänioikeutta.

Lokovas uppgifter och verksamhetsprinciper:

 • Föra fram utlåtanden och ställningstaganden i frågor som gäller skolning och fostran, men ej i frågor som gäller enskilda skolor eller deras verksamhet.
 • LOKOVA sköter och tar ställning i frågor som berör gemensamma ärenden såsom det skolpolitiska programmet, skolnätverket och den lokala läroplanen m.m.
 • Den lokala föräldraföreningen eller det lokala föräldranätverket kan, om det så önskar, begära hjälp av LOKOVA för ett ställningstagande i ärenden som gäller dess skola eller ett flertal skolor. 
 • LOKOVA tar ej ställning i frågor där det råder en tydlig intressemotsättning mellan lokala föräldraföreningar.
 • Verksamheten grundar sig på frivillighet och verksamheten beaktar även lokala föreningars och nätverks intressen trots att dessa inte är medlemsföreningar.
 • Styrelsens möten är offentliga och alla intresserade har rätt att delta på mötena, men i fattande av beslut har utomstående inte rösträtt.

Ajankohtaista

Blogimme

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille. Tässä alustavaa tietoa syyslukukauden tapahtumista.

En god och avslappnande sommar till alla. Här är våra preliminära planer för hösten.

 

Suomen vanhempainliiton tuen ansiosta voimme syksyllä aktiivisesti tarjota Lohjan vanhemmille kiinnostavaa ohjelmaa. Alustavasti pidämme rajakuntiemme kanssa panelikeskustelun aiheena "Miten huomaat jos oma lapsi alkaa käyttää huumeita? "  ma 9 syyskuuta 2024. Lokakuu 2 klo 17.30 järjestämme luennon syömishäiriöistä A E Fellah luennoitsijana.  

Ohjelma ja/tai aineistoa Nepsy-perheille tarjoamme Lasten oikeuksien pääjuhlassa la  23 marraskuuta Laurentius-koulussa. Tähän juhlaan toivomme myös ukrainalaisten perheet tervetulleiksi verkostoitumaan. 

Lämpimästi tervetulleita vaikuttamaan Lohjan päiväkoti- ja kouluverkostoon jakaen ajatuksia, huolia ja ideoita tilaisuuksissamme. Meillä on säännöllisin välein valtuustokummeja vieraina ja pyrimme myös verkostoitumaan hyvinvointialueen työryhmiin ja niiden päätöksiin. 

Päivämäärät tilaisuuksiimme/luennoihiin:

20.8 klo 17.30 LOKOVA ry.n suunnittelukokous. Tavallisia huoltajia ovat myös tähän tilaisuuteen tervetulleita. 

9.9 Panelikeskustelu. Täsmällinen ajankohta tulee myöhemmin. 

2.10 klo 17.30 Luento syömishäiriöistä joka pitää Ali El Fellah.

7.11 klo 17.30. LOKOVA ry:n suunnittelukokous Vanhempainliiton johtokuntavaaleja varten. 

23.11. Ohjelmaa/aineistoa sekä tietokilpailu Lasten oikeusten pääjuhlassa. 

-----

Tack vare stöd från Suomen vanhempainliitto / Finlands föräldraförbund har vi möjlighet att hålla en paneldebatt tillsammans med våra randkommuner måndagen den 9 september 2024. Temat är "Hur känner du igen om ditt barn använder droger?". I oktober ordnar vi även en föreläsning gällande ätstörningar med A E Fellah som föreläsare onsdagen den 2 oktober kl. 17.30. 

Program och material för familjer som har neuropsykiatriska funktionsvariationer (NEPSY) i sin familj är möjligt på barnens rättigheters huvudfest lö. 23.11 i Laurentius-skolan. Till denna fest hälsas även ukrainska familjer välkomna att nätverka. 

Varmt välkomna att påverka Lojos dagvårds- och skolnät, samt att dela med dig av tankar, bekymmer och idéer på våra sammankomster. Vi har med jämna mellanrum fullmäktigefaddrar som gäster och försöker även nätverka för att påverka beslut inom välfärdsområdet:

Datum för våra möten/föreläsningar:

20.8 kl. 17.30 Vanligt planeringsmöte för LOKOVA rf:s styrelse där även vanliga föräldrar är välkomna.

9.9 Exakt tidpunkt kommer senare till  paneldebatten.. 

2.10 kl. 17.30 Föreläsning om ätstörningar av Ali El Fellah.

7.11 kl. 17.30. Planeringsmöte inför förbundsvalet.

23.11. Program / material samt frågesport på Barnens rättigheters huvudfest i Laurentius-skolan.

Tervetuloa kuuntelemaan Chillisti mukana-hankkeesta. Suomen Vanhempainliiton kustantama luento käsittelee miten voit huoltajana rakentavasti olla turvalllinen aikuinen joka kehittää vuorovaikutustaitojasi. Ville Koikkalainen ja Minna Palmu kertovat Chillisti mukana-hankkeesta, kertoo kokemuksistaan ammattikoululaisten ja lukioilaisten kanssa...

LOKOVA ry on lokakuussa mukana Suur-Seudun Osuuskauppa SSO::n Kannustajat-äänestyksessä, jonka kautta voimme saada tärkeää tukea yhdistyksemme toimintaan. Lasten ja nuorten hyvien ja rakentavien kannanottojen palkitsemisella tuodaan uusia kykyjä yhdistyselämään ja hyväntapaiseen yhteiskuntakeskusteluun. .Osuuskauppa tukee paikallisten lasten ja...