LOKOVAn lausunnot

PDF-tiedostoKannanotto leikkipuistot (1).pdf (124 kB)
Lokova ry lausuu kannanottonaan, että leikkipuistojen ylläpitoa lakkauttaessa tulisi huomioida alueen perhepäivähoitajat, leikkipuistojen käyttö ja se, että käyttäjille ei tule kohtuutonta matkaa lähimpään leikkipuistoon. Leikkipuistojen ylläpitoa lakkauttaessa tulisi kaupungin ottaa mietinnässä ja toteutuksessa huomioon lapsiperheiden tarpeet sekä kaupungin houkuttelevuus sekä nykyisille että mahdollisille uusille asukkaille.
PDF-tiedostoKannanotto valtuustoaloitteeseen myöhäisemmistä aamuista.pdf (58 kB)
Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry kiittää kannanottopyynnöstä ja esittää kannanottonaan, että asiaa tutkiessa ja mahdollista päätöstä tehtäessä tulisi huomioida se, että alakoululaisilla ja yläkoululaisilla sekä toisen asteen opiskelijoilla on eri tarpeet ja lähtökohdat koulupäivien aloittamisten suhteen.
PDF-tiedostokannanotto opetuksen järjestämisestä Lohjalla.pdf (79 kB)
Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry ja Lohjan Kylät ry esittävät kannanottonaan, että Perusopetuslain (6 §) mukaan opetus pitää kunnissa järjestää lapsen iän ja kehityskausien mukaan mahdollisimman lähellä ja turvallisesti. Kannamme huolta myös siitä, että 1,7 % leikkaus tuntikehykseen vaarantaa opetuksen laadun ja heikentää erityistarpeisten oppilaiden tuen saamista.
PDF-tiedostoSisäilmakannanotto_Lokova.pdf (55 kB)
Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry. on esittänyt kannanottonaan jo vuonna 2015, että koulujen sisäilman laadun tulee olla kouluverkon keskeisin kysymys. Lokova ry vaatii ja esittää edelleen, että Lohjan kaupungin tulisi kattavasti ja läpinäkyvästi kartoitettaa lohjalaisten koulujen ja päiväkotien sisäilman laatu. Samalla tulee tehdä suunnitelma ongelmien korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi sekä arvioida näiden toimien kustannukset. Terveitä kouluja ei kannata lakkauttaa, sillä hyvällä sisäilmalla on tänä päivänä suuri arvo ja terve koulu voi olla suuri vetovoimatekijä, kun sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja on myös pääkaupunkiseudulla useita. Terveet koulut voivat myös toimia koko kouluverkon puskurikapasiteettina. Oppilaille kuuluu terveellinen oppimisympäristö, joka ei altista heitä hengityselinsairauksille. Lasten ja nuorten terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön tulee olla koulu- ja päiväkotiverkkoselvitysten ylimmäinen prioriteetti, sillä altistuminen vaikuttaa henkilön koko tulevaisuuteen, työkykyyn ja hyvinvointiin. Sisäilmaongelmien yhteiskunnalliset vaikutukset ovat kansallisesti jo nähtävissä sekä kansanterveydessä että kansantaloudessa.
PDF-tiedostoKannanotto koskien Etelä-Lohjan alueen palveluverkosta ja opetuksen järjestämistä.pdf (57 kB)
Lokova ry:n tavoitteena on terveellinen oppimisympäristö, jossa on otettu huomioon alueen yhtenäisyys, sekä pitkäjänteinen ja kustannustehokas toiminta. On tärkeää huomioida lasten ja nuorten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja asuinalueen vetovoiman kehittäminen. Yksi tärkeimmistä näkökulmista on, että alueen kokonaisuus varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta lähtien otetaan huomioon. Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat Karjalohjan koulu, Maksjoen koulu, Rauhalan koulu, Ristin koulu ja Järnefeltin koulu. Lokova ry esittää, että alueellista palveluverkkoa rakennettaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon esimerkiksi koulujen sijoittuminen alueeseen nähden siten, että välimatkat kouluun ovat alueen joka puolelta kohtuulliset.
PDF-tiedostomielipidekirjoitus koulumatkasta_2018-04.pdf (55 kB)
Koulukuljetuspäätöksiä ja niihin liittyviä järjestelyjä tulee tehdä lapsen edun näkökulmasta lapsen ikä huomioiden. Koulumatkan pituus ja turvallisuus vaikuttavat merkittävästi lapsen hyvinvointiin ja koulumotivaatioon. Koulutyön ja koulupäivään koulumatkoineen käytetyn ajan lisäksi lapsilla tulee taata riittävästi aikaa lepoon ja vapaa-aikaan. Pitkät koulumatkat heijastuvat oppimistuloksiin. Aiheesta ei ole tehty tutkimuksia, mutta päätelmiä voi tehdä esimerkiksi Pisa-tutkimuksista. Esimerkiksi Etelä-Savossa tulokset ovat heikentyneet voimakkaammin kuin esimerkiksi Uudellamaalla tai Helsingissä, missä koulut ovat lähempänä.
PDF-tiedostoKannanotto koskien Mäntynummen yläkoulualueen opetuksen järjestämistä.pdf (54 kB)
Kaikessa lasta ja koulua koskevassa päätöksenteossa tulisi aina tehdä hyvin valmisteltu lapsivaikutusarvio, selvittää kaikki mahdolliset heijastus- ja kustannusvaikutukset myös muihin toimialoihin, arvioida koulun muuta merkitystä ja hyötyä alueen lapsille, aikuisille ja vanhuksille. Näin voidaan määrittää koulun elinkelpoisuus sekä tosiasialliset kustannusvaikutukset. Lohjalla opetuksen järjestämisten uudelleenarvioinneissa uutena ajattelumallina voisi olla jokin vaihtoehtoinen tapa, esimerkiksi aidosti monimuotoinen kouluverkko, jossa olisi tilaa niin suurille, keskikokoisille kuin pienillekin kouluille.
PDF-tiedostoKannanotto koskien Karstun alueen opetuksen järjestämistä.pdf (39 kB)
Kaikessa lasta ja koulua koskevassa päätöksenteossa tulisi aina tehdä hyvin valmisteltu lapsivaikutusarvio, selvittää kaikki mahdolliset heijastus- ja kustannusvaikutukset myös muihin toimialoihin, arvioida koulun muuta merkitystä ja hyötyä alueen lapsille, aikuisille ja vanhuksille. Näin voidaan määrittää koulun elinkelpoisuus sekä tosiasialliset kustannusvaikutukset. Lohjalla opetuksen järjestämisten uudelleenarvioinneissa uutena ajattelumallina voisi olla jokin muu kuin koulun lakkauttaminen, lakkauttamisen rinnalle tulisi aina esittää jokin vaihtoehtoinen tapa, jotta voitaisiin aidosti arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia.
PDF-tiedostoKannanotto_sisäilma.pdf (8 kB)
Lokova ry:n kannanotto vuodelta 2015
PDF-tiedostoTVT_mielipidekirjoitus_LU.pdf (9 kB)
PDF-tiedostokannanotto lyseo.pdf (59 kB)
Lohjan koulujen vanhemmat Lokova ry kiittää kannanottopyynnöstä ja esittää kannanottonaan, että tilanteen vakavuus ja laajuus huomioiden tärkeintä kuitenkin on opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltainen hyvinvointi.